Regulamin


REGULAMIN

§ 1. Informacje ogólne1. Właścicielem portalu ogłoszeniowo-informacyjnego www.gieldamotoryzacyjna.pl jest spółka Giełda Motoryzacyjna.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Kurzętniku, ul. Spedycyjna 1, 13-306 Kurzętnik, REGON: 38424553400000 , NIP: 8771481935, KRS: 801875, tel. 500 897 477, adres e-mail: info@gieldamotoryzacyjna.pl, biuro@gieldamotoryzacyjna.pl, marketing@gieldamotoryzacyjna.pl2. Skorzystanie z usług Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej www.gieldamotoryzacyjna.pl w zakładce Regulamin, a także możliwe jest jego pobranie w formacie pdf poprzez kliknięcie przycisku Pobierz.4. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu przeglądania i zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Portalu www.gieldamotoryzacyjna.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Portalu. W szczególności określa zasady korzystania z Portalu, zakładania Konta Użytkownika, zamieszczania ogłoszeń i reklam, zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz rozwiązania umowy.

 
§2. DefinicjeUżyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają odpowiednio:1. Abonament – wynagrodzenie na rzecz Usługodawcy za możliwość korzystania przez Użytkownika z płatnych usług oferowanych przez Portal, zgodnie niniejszym Regulaminem, przez określony okres czasu. Abonament na stronie internetowej Portalu Giełda Motoryzacyjna jest nazywany również Pakietem.2. Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której stan Przedmiotu Ogłoszenia nie odpowiada opisowi wskazanemu w Ogłoszeniu, a czas emisji Ogłoszenia jeszcze nie upłynął, w szczególności gdy w czasie trwania emisji Ogłoszenia na Portalu, Przedmiot Ogłoszenia został zbyty, uszkodzony, zgubiony, zniszczony lub w inny sposób utracony,3. Konto Użytkownika – konto zakładane przez Użytkownika na Portalu Giełda Motoryzacyjna za pomocą formularza rejestracyjnego, zawierające dane i uprawnienia (funkcje) przypisane do danego Użytkownika, w szczególności historię aktywności Użytkownika. Po zalogowaniu się do swojego konta, Użytkownik może korzystać z pełni usług oferowanych przez Portal, m.in. dodawać ogłoszenia do Portalu, zarządzać swoimi płatnościami, zapisywać obserwowane ogłoszenia.4. Ogłoszenie – informacja o Przedmiocie Ogłoszenia, zredagowana i zamieszczona na Portalu Giełda Motoryzacyjna przez Ogłoszeniodawcę, na warunkach przewidzianych w Regulaminie5. Ogłoszenie Specjalne – ogłoszenie, które Ogłoszeniodawca wyszczególnił wśród innych ofert, w wybrany przez siebie sposób, za dodatkową opłatą6. Ogłoszeniodawca - zarejestrowany Użytkownik zamieszczający ogłoszenie na Portalu; osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z zamieszczonym przez siebie Ogłoszeniem7. Podbijanie – opcja usługi zamieszczania ofert na Portalu, polegająca na tym, ze ponowiona oferta zostaje przesunięta wyżej w chronologii wyświetlania ogłoszeń8. Portal – ogłoszeniowo-informacyjny serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.gieldamotoryzacyjna.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik uprawniony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę,9. Przedmiot Ogłoszenia - pojedynczy pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna w tym budowlana albo rolnicza, przyczepa, naczepa, inne pojazdy i łodzie, narzędzia i sprzęt warsztatowy, pojedyncza część samochodowa, motocyklowa, pojedyncze akcesoria motoryzacyjne, usługi związane z myciem i praniem wnętrza pojazdów, pomocą drogową, regeneracją części, skupem pojazdów, sprowadzaniem pojazdów z zagranicy, wynajmem i zabudową pojazdów, usługi transportowe i warsztatowe, a także inne towary lub usługi, które zgodnie z decyzją Usługodawcy mogą być przedmiotem Ogłoszenia na Portalu,10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta na Portalu, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.gieldamotoryzacyjna.pl. Rejestracja jest nieodpłatna.11. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady płatności itd.12. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Indywidualnym lub Biznesowym, której przedmiotem jest świadczenie Usług w ramach Portalu Giełda Motoryzacyjna, poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu, przy czym korzystanie z usług płatnych wymaga dokonania Rejestracji,13. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę odpłatnie i nieodpłatnie za pomocą Portalu,14. Usługodawca - Giełda Motoryzacyjna.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kurzętniku, ul. Spedycyjna 1, 13-306 Kurzętnik, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 801875 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, REGON: 38424553400000, NIP: 8771481935,15. Użytkownik – wszystkie podmioty korzystające z zasobów Portalu, w tym:a) Użytkownik indywidualny – zarejestrowana osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, mająca ukończone 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (Konsument) lub zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Portalu w celach niezwiązanych z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej,b) Użytkownik biznesowy – zarejestrowana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, zajmujące się sprzedażą pojazdów lub ich części (np. autokomisy, sklepy motoryzacyjne), które korzystają z usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,c) Gość – niezalogowany lub niezarejestrowany użytkownik Portalu, który przegląda oferty, kontaktuje się z Ogłoszeniodawcami, celem ewentualnego nabycia Przedmiotów Ogłoszenia

 
USŁUGI ELEKTRONICZNE§ 3. Przedmiot Umowy1. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.2. Usługodawca świadczy odpłatnie lub nieodpłatnie usługi elektroniczne polegające na dostępie do Portalu Giełda Motoryzacyjna, pozwalającego w szczególności na:a) przeglądanie zamieszczonych na Portalu Giełda Motoryzacyjna ogłoszeń, przez użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych, ich wyszukiwanie i filtrowanieb) zamieszczenie ogłoszeń przez zarejestrowanych Użytkowników, dotyczących towarów i usługc) skontaktowanie się Użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego z Ogłoszeniodawcą,d) zamieszczenie reklam na stronie Portalu Giełda Motoryzacyjnae) przeglądanie profili Użytkownikówf) zweryfikowanie Użytkownikówg) subskrybowanie3. Usługodawca informuje, że do korzystania z Portalu Giełda Motoryzacyjna konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:- komputer lub inne analogiczne urządzenie z dostępem do Internetu,- przeglądarka internetowa (np. Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym, a Portalem.

 
§ 4. Rejestracja i zakładanie Konta1. Założenie Konta następuje poprzez Rejestrację czyli wypełnienie przez osobę zainteresowaną formularza rejestracyjnego (przycisk „REJESTRACJA +”) i wprowadzenie danych wymaganych przez formularz, akceptację Regulaminu (zaznaczenie oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności), wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez naciśnięcie opcji „ZAPISZ”, a następnie aktywowanie Konta poprzez kliknięcie linku aktywującego, który zostanie wysłany do Użytkownika automatycznie, w wiadomości elektronicznej, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Dla dokonania aktywacji Konta Użytkownika należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości, przy czym w przypadku Użytkowników Biznesowych możliwość korzystania z funkcjonalności Konta Użytkownika następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji i uzyskania autoryzacji, o której mowa w §5 Regulaminu.2. Link aktywacyjny jest ważny 24 godziny. W przypadku nie dokonania aktywowania Konta w tym czasie, nieaktywne Konto oraz podane przez Użytkownika dane zostaną usunięte.3. W przypadku Użytkowników Biznesowych do czasu uzyskania autoryzacji Użytkownik Biznesowy może jedynie zalogować się do Konta Użytkownika, jednak funkcjonalności tego Konta nie będą jeszcze dostępne.4. W zależności od rodzaju Użytkownika, wybiera on opcjonalnie zakładkę „KONTO ZWYKŁE” (dla Użytkowników Indywidualnych) lub „KONTO FIRMOWE” (dla Użytkowników Biznesowych).5. W przypadku rejestracji Użytkownika Biznesowego, już w trakcie rejestracji, ma on dodatkowo możliwość umieszczenia „Logo profilu” na swoim koncie poprzez przesłanie pliku graficznego, np. ze znakiem rozpoznawczym prowadzonej działalności.6. Rejestracja jest bezpłatna7. Użytkownik może zarejestrować się na Portalu Giełda Motoryzacyjna tylko raz, z użyciem danego adresu e-mail. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego Konta Użytkownika jest zabroniona. Konto nie może być też przeniesione na osoby trzecie.8. W trakcie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników.9. Wybierając opcję oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, osoba zainteresowana potwierdza, że zapoznała się z jego treścią, akceptuje ją oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach i zasadach określonych Regulaminem.10. Goście mogą korzystać z Portalu, w celu przeglądania zamieszczonych tam Ogłoszeń oraz kontaktowania się z Ogłoszeniodawcami, bez konieczności rejestracji, bezpłatnie.11. Rejestracja Konta Użytkownika jest warunkiem dla:a) Uzyskania możliwości zamieszczania Ogłoszeń na Portalub) Uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, w tym w szczególności dostępu do archiwum Ogłoszeń, obserwowanych Ogłoszeń, możliwości wykupienia Abonamentu czy historii płatności.

 
§ 5. Weryfikacja Użytkownika przez Usługodawcę1. Weryfikacja dotyczy Użytkowników Biznesowych i ma na celu sprawdzenie, czy podane przez Użytkownika Biznesowego podczas wypełniania formularza rejestrowego dane i informacje są prawidłowe.2. Celem przeprowadzenia weryfikacji Użytkownik Biznesowy zobowiązany jest przesłać Usługodawcy drogą e-mailową lub pocztową kopie dokumentów wskazanych przez Usługodawcę.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji także w oparciu o informacje dostępne publicznie, w szczególności udostępnione w publicznych rejestrach.4. Usługodawca ma prawo skontaktować się telefonicznie lub drogą pocztową z Użytkownikiem Biznesowym w celu zweryfikowania podanych przez niego danych kontaktowych.5. Weryfikacja zakończy się oceną negatywną, jeśli Usługodawca w oparciu o zgromadzone informacje i dokumenty uzna, że uzasadnione jest to słusznym interesem Usługodawcy i/lub innych Użytkowników.6. Przypadkami uzasadniającymi ocenę negatywną Użytkownika są w szczególności:a) podanie Usługodawcy lub innym Użytkownikom nieprawdziwych informacji;b) odmowa podania wszystkich informacji lub dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji;c) zawieszenie lub zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej;d) rozpoczęcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości przez Użytkownika;e) prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy;f) nieregulowanie w terminie zobowiązań finansowych wobec innych Użytkowników lub Usługodawcy;g) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego;h) uzasadnionego podejrzenia występowania powyżej wymienionych przypadków.7. Po przeprowadzeniu weryfikacji zakończonej pozytywną oceną, Usługodawca dokonuje autoryzacji Konta, co oznacza uzyskanie dostępu do funkcjonalności Konta Użytkownika.8. W przypadku weryfikacji zakończonej negatywną oceną, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika oraz rozwiązania Umowy z Użytkownikiem Biznesowym w trybie natychmiastowym.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponowienia procesu weryfikacji w dowolnym momencie użytkowania Konta, w szczególności poprzez zażądanie od Użytkownika Biznesowego przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów, w zakresie jakim są one niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji.

 
§ 6. Logowanie1. Logowanie do Konta użytkownika następuje poprzez kliknięcie przycisku „Logowanie”, następnie wprowadzenie nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła, wskazanych podczas rejestracji i kliknięcie przycisku „Zaloguj”.2. W przypadku wskazania błędnych danych do zalogowania i niemożności zalogowania się do Konta, użytkownik może skorzystać z pomocy, poprzez kliknięcie przycisku „Nie pamiętam hasła”.

 
§ 7. Konto Użytkownika1. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych, zamieszczonych przez siebie ogłoszeń, ogłoszeń obserwowanych, informacji odnośnie Abonamentu oraz płatności.2. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili modyfikować podane podczas rejestracji dane oraz inne ustawienia Konta, w tym zmienić hasło oraz przekształcić Konto Zwykłe na Konto Firmowe.3. W celu usunięcia Konta Użytkownika niezbędne jest zalogowanie się na to Konto, kliknięcie zakładki „MOJE DANE”, a następnie kliknięcie przycisku „USUŃ KONTO” i postępowanie zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Usunięcie Konta jest możliwe w każdym momencie i jest dobrowolne.

 
§ 8. Przeglądanie ogłoszeńOgłoszenia zamieszczone na Portalu Giełda Motoryzacyjna może przeglądać każdy Użytkownik Portalu, bezpłatnie.
§ 9. Zasady zamieszczenia ogłoszeń1. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, po wykupieniu wybranego Pakietu, np. START, BRONZE, SILVER, GOLD, na wybrany okres.2. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia, być umieszczone w odpowiednim dziale.3. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zmiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny.  Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia na Portalu.4. Usługodawca jest uprawniony do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.5. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę, wskazaną opcjonalnie w walucie PLN, EUR, USD. Ogłoszeniodawca może wybrać opcję ceny jako „DO NEGOCJACJI”.6. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.7. Czas emisji Ogłoszenia na Portalu jest uzależniony od wybranej opcji Abonamentu i wynosi od 3 do 21 dni, nie dłużej jednak niż do momentu dezaktualizacji Ogłoszenia. Ogłoszeniodawca, za dodatkową opłatą może wydłużyć czas emisji danego Ogłoszenia.8. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.9. Ogłoszenie nie może mieć charakteru reklamowego, z wyjątkiem Ogłoszeń zamieszczonych w dziale USŁUGI.10. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.11. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.12. Przedmiot Ogłoszenia może być wystawiany przez Ogłoszeniodawcę również na innych stronach internetowych, jednakże Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za aktualizowanie Ogłoszenia oraz za skutki braku aktualizacji.13. Portal zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklamy kontekstowej, w panelu bocznym strony internetowej Portalu, na której prezentowane jest Ogłoszenie.14. Usługodawca uprawniony jest do publikowania Ogłoszenia w innych serwisach, bez odrębnej zgody Ogłoszeniodawcy.15. Portal umożliwiając emisję ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie.

 
§ 10. Dodawanie ogłoszeń

1. Dodawanie ogłoszeń jest możliwe dla Użytkowników zarejestrowanych z wykupionym Abonamentem, po zalogowaniu się na Portalu Giełda Motoryzacyjna i kliknięciu przycisku „+ DODAJ OGŁOSZENIE”.2. Ogłoszeniodawca dodaje Ogłoszenie poprzez wypełnienie formularza na Portalu. Pola formularza należy wypełniać według wskazówek i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą być wypełnione obowiązkowo. W zależności od działu pola te mogą się różnić. Do dodawanego Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może załączyć pliki graficzne, w ilości przypisanej do wybranej opcji Abonamentu, wybrać długość emisji Ogłoszenia oraz dodać opis. Następnie należy kliknąć przycisk „+DODAJ OGŁOSZENIE”.3. Każdy dodawany plik graficzny nie może przekroczyć 5 MB.4. Ogłoszenie dodane przez formularz wyświetla się w automatycznie na Portalu.5. Wszystkie dodane Ogłoszenia są widoczne na Koncie Użytkownika, w zakładce „MOJE OGŁOSZENIA”.6. Ogłoszenie zamieszczone na Portalu Giełda Motoryzacyjna jest prezentowane przez czas określony, wybrany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu dodawania Ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych ogłoszeń. Po upływie wybranego czasu prezentacji ogłoszenie będzie widoczne dla zalogowanego Użytkownika jako nieaktywne przez okres 30 dni, po tym czasie zostanie automatycznie usunięte. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie korzystając z odpowiednich opcji Portalu.7. W trakcie dodawania Ogłoszenia, jak również dla zamieszczonych ogłoszeń można zamówić opcje dodatkowe, pozwalające lepiej zaprezentować i wyróżnić ogłoszenie na Portalu, np. pogrubienie, podświetlenie, wyróżnienie, Strona Główna, Oferta dnia (Ogłoszenie Specjalne).8. Z uwagi na fakt, że Ogłoszenie i zamieszczone do niego zdjęcia stanowią własność Ogłoszeniodawcy i mogą być chronione prawem autorskim, zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w Ogłoszeniach.

 
§ 11. Reklamy i subskrypcja1. Użytkownik zainteresowany zamieszczeniem reklam na stronie internetowej Portalu, kontaktuje się w tym celu z Usługodawcą.2. Zamieszczenie reklam na stronie internetowej Portalu nie wymaga zarejestrowania się w Portalu i założenia Konta Użytkownika.3. Zasady zamieszczenia reklam na Portalu są każdorazowo, indywidualnie ustalane z Usługodawcą.4. Użytkownik zainteresowany subskrypcją oferowaną przez Usługodawcę może się zapisać na nią, poprzez podanie adresu swojej poczty elektronicznej. W ramach subskrypcji na podany adres e-mail Usługodawca będzie wysyłał zainteresowanemu informacje o najnowszych zamieszczonych na Portalu Ogłoszeniach.

 
PRAWA I OBOWIĄZKI§ 12. Prawa i obowiązki stron

1. Użytkownikowi zabrania się w jakimkolwiek miejscu na Portalu, w szczególności w treści Ogłoszeń:a) publikowania treści reklamowych, z uwzględnieniem treści § 9 pkt. 9 Regulaminub) zamieszczania Ogłoszeń niezgodnych z profilem Portalu, tj. niezwiązanych z motoryzacjąc) publikowania Ogłoszeń wprowadzających w błądd) dostarczania usług lub treści o charakterze bezprawnyme) zamieszczenie Ogłoszeń, których Przedmiot Ogłoszenia nie stanowi własności Ogłoszeniodawcy, naruszających prawa osób trzecichf) używania niecenzuralnego, wulgarnego słownictwag) obraźliwego czy nieetycznego zachowania względem innych użytkowników,h) publikowania wypowiedzi nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, w tym publikowania fałszywych, prowokacyjnych lub obraźliwych informacjii) zamieszczania treści o charakterze erotycznym, naruszających dobre obyczajej) naruszania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej, treści noszących znamiona nieuczciwej konkurencji oraz szkodzących Portalowik) rejestrowania się pod kilkoma nazwamil) podawania fałszywych informacji o sobie i firmie, w tym niedokładnych, nieaktualnychm) celowego ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub serweran) ujawniania swojego loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim (w tym pracownikom firmy, partnerom, kontrahentom itp.)o) naruszania tajemnicy korespondencjip) istotnego obciążania serwerów i/lub łączy Usługodawcy.2. Użytkownik Portalu Giełda Motoryzacyjna w czasie korzystania z Portalu zobowiązany jest do:a) aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, po każdej zmianie tych danych;b) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim;c) aktualizacji zamieszczanych Ogłoszeń.3. Portal Giełda Motoryzacyjna zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne i tym podobne.4. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodów wymienionych w §12 pkt. 3 Regulaminu, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów Ogłoszenia. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.5. Opłata za ogłoszenie nie zostanie zwrócona, gdy Ogłoszeniodawca sam usunie ogłoszenie przed terminem jego wygaśnięcia, bez względu na powód.6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu oraz świadczonych usług, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników Portalu.

 
§ 13. Odpowiedzialność UżytkownikaUżytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, w szczególności sprzeczne z Regulaminem, na zasadach ogólnych.

 
§ 14. Odpowiedzialność Usługodawcy1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), przy czym tylko za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Usług Portalu. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.3. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:a) prawdziwość danych, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa i stanem faktycznym publikowanych ogłoszeń przez Użytkowników Portalub) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników;c) niepoprawne wypełnianie formularzy przez Użytkowników Portalud) bezpieczeństwo, stan techniczny oferowanych pojazdów (ich części) czy usług oraz za ich legalnośće) brak zainteresowania ogłoszeniemf) postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za kontakt i wszelkie transakcje pomiędzy Użytkownikiem Portalu a osobą nabywają Przedmiot Ogłoszenia, w tym za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników,g) brak płatności przez Użytkowników i ich kondycję finansową;h) wzajemne ustalenia pomiędzy Użytkownikami Portalu, w tym zawarte umowy, zlecenia i ich realizację,i) brak dostępu, zablokowanie lub usunięcie konta na Portalu, w wyniku działań Użytkownikaj) niepoprawne działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy i Portalu, problemy techniczne, chwilowy brak dostępu do Internetu, ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik,k) utratę danych spowodowanych przez awarię sprzętu czy systemu Użytkownika oraz z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,l) wykorzystywanie przez osoby nieuprawnione danych Użytkowników nieokreślonych przez nich jako publiczne, a uzyskanych przez nieuprawnione wejście osób trzecich na Konto Użytkownika, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a także za związane z tym skutki, jak również inne skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione lub niepowołane dostępu do konta Użytkownika;m) usługi świadczone przez podmioty trzecie za pomocą Portalun) działanie siły wyższej

 
§ 15. Płatności1. Bezpłatne są usługi polegające na przeglądaniu Ogłoszeń zamieszczonych na Portalu i możliwości kontaktowania się z Ogłoszeniodawcami.2. Pozostałe Usługi dostępne na Portalu są płatne i dostęp do nich jest możliwy po wykupieniu wybranego Pakietu (Abonamentu).3. Ceny wszystkich Ogłoszeń i opcji dodatkowych dla Ogłoszeń Specjalnych widoczne są po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, w zakładce Abonament. Wysokość ceny różni się w zależności od wybranej opcji Abonamentu (Pakietu) i czasu, na jaki został on wykupiony. Abonamenty różnią się ilością ogłoszeń, ilością zdjęć, które można załączyć do jednego Ogłoszenia, ilością podbić i wyróżnień.4. Celem wykupienia Abonamentu należy zalogować się na Konto Użytkownika, wejść w zakładkę „ABONAMENT” i kliknąć przycisk „ZAMAWIAM” pod wybraną przez Użytkownika opcją Abonamentu.5. Ceny oferowanych usług mogą ulec zmianie i obowiązują od momentu opublikowania nowych cen Abonamentów na Koncie Użytkownika. Transakcje opłacone przed wprowadzeniem nowych cen są realizowane do końca wg cen obowiązujących w dniu zlecenia usługi.6. Płatności w Portalu można wykonywać poprzez:a) wpłatę na konto Usługodawcy,b) płatność za pośrednictwem serwisów PayPal, Przelewy24c) płatność z użyciem karty płatniczej7. Użytkownik Biznesowy wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaru i usług. Faktury będą generowane automatycznie po każdej płatności dokonanej przez Użytkownika na rzecz Właściciela Portalu.8) Niewykorzystany w ramach Abonamentu (Pakietu) limit Ogłoszeń, wygasa po upływie czasu na jaki został opłacony Abonament.9) Niekorzystanie w danym miesiącu z usług, zablokowanie Konta lub jego usunięcie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu opłaty z tytułu Abonamentu.10) Rozwiązanie Umowy z inicjatywy Użytkownika lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany okres Abonamentu, która stanowić będzie karę umowną za wcześniejsze rozwiązanie Umowy. 
§ 16. Blokowanie Konta1. Usługodawca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach zablokować Konto Użytkownika. Blokada Konta oznacza czasową utratę dostępu Użytkownika do funkcjonalności Portalu, związanych z dostępem do Konta Użytkownika.2. Usługodawca uprawniony jest zablokować Konto, w przypadku:a) powtarzających się naruszeń niniejszego Regulaminu, przepisów prawnych przez Użytkownikab) uzasadnionego podejrzenia istnienia okoliczności, które prowadziłyby do negatywnej weryfikacji Użytkownika Biznesowegoc) uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta Użytkownika przez osoby trzecie. 
§ 17. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych1. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Użytkownika.2. Usługodawca uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku:a) weryfikacji Użytkownika zakończonej negatywną oceną,b) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu3. Rozwiązanie Umowy powoduje usunięcie Konta Użytkownika. W takim przypadku automatycznie są usuwane również wszystkie Ogłoszenia zamieszczone przez danego Użytkownika.

 
PROCEDURA REKLAMACYJNA§ 18. Zgłoszenie reklamacyjne1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje:a) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Giełda Motoryzacyjna.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kurzętniku, ul. Spedycyjna 1, 13-306 Kurzętnik,b) drogą e-mailową – na adres: reklamacje@gieldamotoryzacyjna.pl2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) zgłaszającego reklamację, opis okoliczności uzasadniających reklamację, dane kontaktowe zgłaszającego reklamację.3. Usługodawca jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub okoliczności koniecznych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 
§ 19. Procedura rozpatrzenia reklamacji1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, drogą pisemną lub elektroniczną. Usługodawca uprawniony jest wydłużyć wskazany termin, w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamacje wymaga zebrania dodatkowych informacji. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wydłużeniu terminu odpowiedzi na reklamację.2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Usługodawca po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w Ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za Ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć ceny za dane Ogłoszenie, wyliczonej proporcjonalnie do wartości całego wykupionego przez Użytkownika Abonamentu.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji zgłaszającego reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenie i wysłanie odpowiedzi.4. Usługobiorca, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji jest uprawniony do skorzystania z przysługujących mu środków dochodzenia jego praw zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ§ 20. Prawa autorskie1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Giełda Motoryzacyjna jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 


DANE OSOBOWE§ 21. Przetwarzanie danych osobowych1. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe umieszczone na Portalu Giełda Motoryzacyjna.2. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219).3. Szczegółowe informacje na temat celu, zakresu i zasad przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna dostępna pod adresem www.gieldamotoryzacyjna.pl/klauzulainformacyjna.4. Rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że dane osobowe i informacje znajdujące się na jego Koncie zostały zamieszczone zgodnie z prawem oraz nie naruszają dóbr osób trzecich.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 22. Konsumenci1. W odniesieniu do Użytkowników Konsumentów niniejszy Regulamin nie dotyczy konsumentów w zakresie w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.

 
§ 23. Zmiany Regulaminu1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wedle własnego uznania.2. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć m.in. modyfikacji cen Abonamentów, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności Portalu, zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług, zmiany adresu Usługodawcy w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazując link do strony www, za pośrednictwem której Użytkownik będzie mógł się zapoznać z nową wersją Regulaminu.4. Wraz z informacją o zmianie niniejszego Regulaminu Usługodawca udzieli Użytkownikom co najmniej 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia w przedmiocie odmowy akceptacji nowej wersji Warunków. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z akceptacją nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika.5. W przypadku złożenia oświadczenia w przedmiocie odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca będzie uprawniony usunięcia Konta tego Użytkownika.

 
§ 24. Postanowienia końcowe1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2020 r.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.3. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usług na Portalu w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac technicznych.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonej przez siebie usługi bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na stronie internetowej - www.gieldamotoryzacyjna.pl5. W zakresie wszelkich kwestii wynikających z Regulaminu, w tym rozstrzygania ewentualnych sporów z tego tytułu, dochodzenia roszczeń, ważności zapisów ich wykonania spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.6. Prawem obowiązującym jest prawo materialne i procesowe polskie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem