Polityka Prywatności i Cookies


Polityka Prywatności portalu ogłoszeniowo-informacyjnego www.gieldamotoryzacyjna.plz dnia 13 maja 2020 r.Drogi Użytkowniku Portalu www.gieldamotoryzacyjna.pl w trosce o Twoją prywatność i dbając o ochronę Twoich danych osobowych, przedstawiamy Ci niniejszą Politykę Prywatności. Dowiesz się z niej m. in. w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe i w jakim celu, ponadto o przysługujących Ci prawach. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności, przed rozpoczęciem korzystania z usług Portalu.
I .POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane w Regulaminie dostępnym pod adresem: www.gieldamotoryzacyjna.pl.

2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Portalu.

3. Usługodawcą i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Giełda Motoryzacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kurzętniku, ul. Spedycyjna 1, 13-306 Kurzętnik, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 4. Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 801875, NIP 8771481935, REGON 38424553400000, zwana dalej „Administratorem”.

4. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny oraz poprzez adres elektroniczny: biuro@gieldamotoryzacyjna.pl i pod numerem telefonu: 500 897 477.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”.

6. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszystkich pracowników Administratora, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe Użytkowników, a także do innych osób, które z upoważnienia Administratora uzyskały dostęp do danych osobowych Użytkownika. Wszystkie te osoby zostały zapoznane z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa i zobowiązały się do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań.

7. Administrator kieruje swoje działania do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. W razie skorzystania z usług Portalu, w tym przekazania swoich danych przez osobę niepełnoletnią i powzięcia o tym wiedzy przez jej opiekunów prawnych, są oni proszeni o skontaktowanie się z Administratorem, w celu usunięcia danych z bazy.

 
II. ZAKRES i CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1. Polityka Prywatności stosuje się do wszystkich danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora, niezależnie od formy ich przetwarzania.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone przez Administratora poprzez następujące działania:

a) dobrowolnie wprowadzenie lub podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzach dostępnych na stronie internetowej Portalu (zgoda),

b) pozyskanie danych Użytkowników od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł,

c) zebranie danych osobowych w sposób automatyczny podczas korzystania przez Użytkowników z Portalu.

3. Celami przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora są:

1) świadczenie usług drogą elektroniczną, takich jak udostępnianie Użytkownikom treści zamieszczonych na Portalu, w tym przeglądanie Ogłoszeń, kontaktowanie się z Ogłoszeniodawcami, rejestracja, logowanie, zarządzanie Kontem Użytkownika, zamieszczenie reklam czy korzystanie z innych funkcjonalności Portalu,

2) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Portal

3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na sprawnym prowadzeniu i działaniu Portalu, zwłaszcza w celu ulepszania usług Portalu, zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Portalu, ujawniania nadużyć i zwalczaniu naruszeń,

4) wypełnianie zobowiązań Administratora, w szczególności odnośnie procedur reklamacyjnych dotyczących świadczenia usług elektronicznych przez Portal,

5) realizacja działań marketingowych Administratora,

6) przesyłanie Użytkownikom drogą elektroniczną (na podany adres poczty elektronicznej) informacji handlowych dotyczących usług elektronicznych lub Administratora (subskrybowanie).

7) analiza i statystyka

8) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

9)względy archiwalne (dowodowe).
III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez Użytkownika:

a) W trakcie rejestracji, w związku z założeniem i zarządzaniem Kontem Użytkownika:

- imię i nazwisko

- nazwa firmy

- adres

- login

- hasło

- numer telefonu kontaktowego

- numer rachunku bankowego

- adres poczty elektronicznej

- NIP – w przypadku, gdy jest to niezbędne zgodnie z przepisami prawa podatkowego

- inne dane podane przez Użytkownika, w tym niezbędne do dokonania weryfikacji Użytkownika Biznesowego

b) W trakcie komunikacji (telefonicznie, korespondencyjnie):

- imię i nazwisko

- nazwa firmy

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym)

- numer telefonu kontaktowego

- adres poczty elektronicznej

- inne dane podane przez Użytkownika Portalu w trakcie kontaktu Usługodawcy z Użytkownikiem

c) W trakcie korzystania z usług Portalu jako Gość:

- adres poczty elektronicznej

- inne dane podane przez Gościa, np. w związku z kontaktem w sprawie zamieszczenia reklam na Portalu

2) Administrator przetwarza następujące dane osobowe, gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Portalu:

a) Dane o urządzeniu, np. wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory

b) Informacje o lokalizacji

c) Dane związane z logowaniem, np. adres IP urządzenia Użytkownika, system operacyjny, dane o strefie czasowej, typ i rodzaj przeglądarki internetowej, data rejestracji Użytkownika, data ostatniego logowania czy zmiany hasła

d) Dane związane z aktywnością Użytkownika na Portalu, np. data i czas wyświetlenia strony Portalu, wyniki wyszukiwań, zainteresowanie i kliknięcia w poszczególne opcje Portalu czy zamieszczone w nim reklamy

e) Dane zawarte w ciasteczkach, tzw. plikach „cookies”

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł:

a) Dane o charakterze technicznym, w tym od narzędzi analitycznych, np. Google

b) Dane dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, np. dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach

c) Dane pozyskane od osób trzecich, w tym urzędów i organów państwowych, np. dane związane z możliwością popełnienia przez Użytkownika czynu zabronionego

4. Administrator może prosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych osobowych, ze względu na konieczność dokonania weryfikacji Użytkownika Biznesowego czy w związku z Przedmiotem Ogłoszenia dodanego na Portalu. Zakres dodatkowych danych może się różnić w zależności od okoliczności.

 
IV. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest:1. art. 6 par. 1 lit. a RODO, czyli przetwarzania danych na podstawie zgody

2. art. 6 par. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy i jej wykonania (odnosi się to również do wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości zamieszczania reklam, subskrybowanie),

3. art. 6 par. 1 lit. c RODO, czyli przetwarzanie danych na podstawie przepisów prawa nakładających taki obowiązek

4. art. 6 par. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadniony interes Administratora polega na zapewnieniu przyjaznej dla Użytkowników, atrakcyjnej i bezpiecznej strony internetowej Portalu, na jej optymalizacji oraz ulepszaniu świadczonych usług elektronicznych; również na możliwości wykazania faktów przy ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych).


V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1. Administrator dla celów rozliczeniowych przechowuje dane osobowe Użytkowników maksymalnie przez okres wynoszący 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową o świadczenie usług elektronicznych, w tym np. o zamieszczenie reklam na Portalu.

2. W innych przypadkach uzasadnionych celami przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących działania Portalu.

3. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHOdbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być następujące podmioty:

1. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. takie jak sądy czy organy państwowe),

2. podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych, świadczące usługi na rzecz Administratora: płatnicze, prawne, księgowo – finansowe, audytorskie, kontrolne,

3. windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie, marketingowe i remarketingowe (np. takie jak firmy kurierskie, biura księgowe, kancelarie prawne).

 
VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej oraz na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub Przetwarzającego, jednakże tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. II powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO, stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku Stanów Zjednoczonych przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list.

3. O zamiarze przekazania danych osobowych Użytkownika poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.
VIII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawarciem umowy, warunkiem zawarcia tej umowy jest podanie przez Użytkownika swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy zgodnie z przepisami prawa.

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika, jej wyrażenie jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. II powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w całości lub w części w przypadku niepodania danych.
IX. AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH1. W trakcie korzystania z Portalu dane osobowe Użytkowników zbierane są również automatycznie w logach systemowych Portalu, przez pliki „cookies”.

2. Od momentu połączenia się Użytkownika z Portalem w logach systemowych Portalu zbierane są m.in. następujące dane: informacja o numerze IP, rodzaj urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Portalem, czas połączenia Użytkownika z Portalem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Portalu.

3. Dane, opisane w ust. 2 są przetwarzane w celach technicznych dla pełniejszego dostosowania Portalu do potrzeb Użytkowników oraz w celu zbierania ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania Portalu.

4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Informacje te służą zwłaszcza dostosowaniu Portalu do rzeczywistych potrzeb osób go odwiedzających.

5. Pliki „cookies” są danymi informatycznymi, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Portalu. Umożliwiają one:

a) uwierzytelnienie i utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie się logować (podawać loginu i hasła),

b) dostosowanie i optymalizację Portalu do potrzeb Użytkowników, w szczególności służą przeprowadzaniu analiz i badań oraz audytu oglądalności, które pomagają zaobserwować i zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie struktury i zawartości Portalu,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Portalu,

d) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,6. Na Portalu wykorzystywane są różne typy plików „cookies”:

a) sesyjne – są kasowane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera,

b) trwałe - przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika, do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,

c) własne - pochodzą bezpośrednio z witryny Portalu,

d) zewnętrzne - pochodzą z witryny zewnętrznej,

e) konfiguracyjne - umożliwiają ustawienie funkcji i usług na Portalu,

f) niezbędne - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na Portalu,

g) funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Portalu,7. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, zwłaszcza poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia Użytkownika. Użytkownik może tego dokonać za pomocą zmian ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Wskutek zmiany ustawień można w szczególności: blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

8. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki „cookies” wykorzystując funkcje dostępne w tym celu w przeglądarce internetowej, której używa. W sekcji Google Ustawienia reklam (https://adssettings.google.com/authenticated) Użytkownik może znaleźć informację o tym, jak cofnąć swoją zgodę na korzystanie przez Google z plików cookie lub identyfikatorów urządzeń. Ponadto cofnięcia zgody na korzystanie z plików „cookies” przez innych dostawców zewnętrznych Użytkownik może dokonać na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/?c=1). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

9. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki, których kliknięcie umożliwia Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania z Portalu w urządzeniu Użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki „cookies” pochodzące od innych podmiotów. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików „cookies”w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies”. Ze względów bezpieczeństwa Administrator zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies”, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
X. PRAWA UŻYTKOWNIKA1. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych uwzględnia procedury i zasady ułatwiające Użytkownikom wykonywanie praw przysługujących im na mocy przepisów RODO, w szczególności:a) prawo do wycofania wyrażonej zgody – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą;

b) prawo dostępu

c) prawo do sprostowania danych

d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

e) prawo do ograniczenia przetwarzania

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

h) prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem poprzez jeden z kanałów komunikacji, określonych w pkt. I Polityki Prywatności.

5. Jeżeli Użytkownik umieszcza na Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
XI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORAAdministrator gwarantuje, że określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych określonymi w art. 5 RODO oraz że są z nimi zgodne.
XII.ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH1. Administrator oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie korzystania z Portalu, w szczególności poprzez wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu minimalizowanie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, zapobieżenie ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na adres podany w pkt. I Polityki Prywatności.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W przypadku dokonania zmian lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, jej wersja aktualna zostanie zamieszczona na Portalu. Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji. Jeśli Użytkownik nie akceptuje dokonanych zmian, może skorzystać z możliwości usunięcia Konta Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.…………………………………………………………….Giełda Motoryzacyjna sp. z o.o.(komplementariusz spółki Giełda Motoryzacyjna spółki z ograniczonąodpowiedzialnością spółki komandytowej)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem